Volume 41, Issue 5

June 2013

Factor analysis of the regulatory emotional self-efficacy scale of Chinese college students

Xiaojun Zhao, Xuqun You, Changxiu Shi, Xiufei Yang, Kaiwen Chu, Zhengmin Peng

751-760