Volume 46, Issue 8

August 2018

Factors influencing depression in Chinese civil servants

Xuena Huang, Qilong Cao, Liu Liu, Jun Yao, Guoqiang Rui

1233-1244

Confirmatory factor analysis of the Beck Anxiety Inventory among Chinese postgraduates

Yicheng Zhou, Jing An, Mingwang Cheng, Liying Sheng, Guoqiang Rui, Mamubieke Mahefuzha, Jun Yao

1245-1254

A moderated mediation model of supplication tactics toward coworkers and leader–member exchange

Shuang-Shii Chuang, Chih-Ting Shih, Hsu-Yao Chen, Cheng-Chen (Timothy) Lin, Yu-Lin Teng

1345-1358