Volume 51, Issue 7

July 2023

Heterogeneity of personality and cognitive ability: Effects on flight team performance

Duoduo Hui, Lili Zhang, Meiqing Huang, Weitao Dang, Shan Cheng, Kaiwen Xiong, TaiHui Zhang, Wendong Hu, Jin Ma

Effects of harsh maternal discipline on adolescents’ externalizing problem behaviors

Ludan Zhang, Ruijie Wang, Zhongling Wu, Shujie Zheng, Liang Chen
Download PDF
Open Access