Volume 50, Issue 1

January 2022

Effort–reward imbalance and job burnout in preschool teachers: A moderated mediation model

Liping Guo, Mingming Huang, Yaqin Wang, Song Shi, Manhua Yang, Jing Shuai
Download PDF
Open Access

Sense of entitlement shapes students’ entrepreneurial intention

Jinxiu Sun, Milad T. Jannesari, Haiqin Yao, Jianzhuang Zheng, Wenwu Xie, Chaoyan Wu