Volume 47, Issue 5

May 2019

Work engagement, tenure, and external opportunities moderate perceived high-performance work systems and affective commitment

Bin Hu, Zhenhu Hou, Miranda Chi Kuan Mak, Sabrina Lingxiao Xu, Xuhua Yang, Tianlong Hu, Yong Qiu, Yueran Wen