Volume 45, Issue 10

November 2017

Attentional bias of guilty and innocent participants in a concealed information test

Yu Na Hong, Min Jin Jin, Hyoen Gi Hong, Hee Song Kim, Hyung Ki Ji, Myoung-Ho Hyun

Negative feedback and employee job performance: Moderating role of the Big Five

Yun Guo, Yanhong Zhang, Jianqiao Liao, Xinwei Guo, Jintao Liu, Xiang Xue, Cunchao Li, Min Zhang, Yumei Zhang