Volume 45, Issue 1

February 2017

Cognition and attitude of Chinese people toward postdisaster psychological crisis intervention: Scale development and validation

Peng Wang, Junli Zhou, Minxia Xu, Xiaoyue Li, Fengqiang Gao, Hong Dai, Yiping Fan, Lihui Zhang, Fang Wang

69-80