Volume 42, Issue 3

April 2014

Group laziness: The effect of social loafing on group performance

Xiangyu Ying, Huanhuan Li, Shan Jiang, Fei Peng, Zhongxin Lin

465-472