Volume 37, Issue 4

May 2009

Efficacy of request presentation on compliance

Aaron J. Vaughn, Michael W. Firmin, Chi-en Hwang

441-450

The sources of work stress for Chinese high school teachers

Peng Wang, Ping Lin, Hui Cao, Ting Jiao, Yanli Xu, Fengqiang Gao, Life P. Mashumba

459-466